Àrea Jurídica

Serveis

 

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL Assistència i representació davant de tot tipus d'Organismes i Jutjats de lo social.
Accions de reclamació de salaris.
Accions d'extinció de contractes de treball per causes objectives, econòmiques....
Acomiadaments
Extincions voluntàries de contractes 
Incapacitats
Jubilacions
Expedients de regulació d'ocupació   DRET MERCANTIL Constitució i creació de societats
Reclamació d'impagats i deutes 
Ajornaments deutes fiscals
Assessorament jurídic de noves iniciatives   DRET CIVIL GENERAL, FAMILIA I SUCCESIONS

Serveis Jurídics en totes les àrees:

Propietat, Drets Reals, Arrendaments, testaments, Acceptació d'herències.
Separacions i divorcis.
Parelles de fet. 
Escriptures d'acceptació i manifestació  d’herències.

  DRET PENAL General
Víctimes de violència de gènere
Imputats de violència de gènere
Responsabilitat penal del menor
    ESTRANGERIA Residència temporal i permanent
Residència per reagrupació familiar
Residència per motius excepcionals
Residència i treball per compte aliena
Residència i treball per compte pròpia
Nacionalitat Espanyola
    DRET TRIBUTARI

Assessoria fiscal
Impostos
Expedients sancionadors